NATUREN PÅ KÅLLANDSÖ

Ekens Skärgård

Ekens skärgård är en del av Europas största insjöskärgård med sina 120 öar och kala skär. Skärgårdens natur består mestadels av hällmark och tallskog med lavar, mossor och ljung. På de yttre skären finns det bara lavar och enstaka växter. Den låga, flacka skärgården höjer sig sällan mer än 10 meter över Vänerns yta. Ekens skärgård är en del av naturreservatet Kållands skärgårdar och här finns 15 fågelskyddsområden. I dessa områden gäller särskilda regler, bland annat är det landstigningsförbud under häckningsperioden. Har du tur kan du se havsörnen som åter häckar i Vänern eller fiskgjuse och lärkfalk. Fågelskyddet gäller 1/4-
31/7 varje år, då gäller förbud att gå i land och vistas närmare än 100 meter från ön.

Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som ger alla rätt att vistas i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller
sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa
hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Det är i lag förbjudet att gå på åker i växande gröda, köra motorfordon i terräng eller att ta fågelbon eller fågelägg. Hundar ska alltid vara kopplade i naturen 1 mars till 20 augusti och kom ihåg att stänga grindar efter dig. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Elda inte direkt på – eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov.

Skyddad natur

Kållandsö har en unik natur som är skyddad. Per dagsdatum, augusti 2019, är nästan hela kuststräckan på Kållandsö Natura 2000 område. Det är på gång att det ska bli naturvårdsområde men fortfarande oklart när det arbetet kommer vara klart.

Natura 2000 innebär att området är skyddat för att främja den biologiska mångfalden, man vill helt enkelt att naturmiljön ska bevaras och förbättras genom att den inte exploateras. Det är Länsstyrelsen som är ansvarig för att peka ut dessa områden, men högsta beslutsfattare är EU-kommissionen.

Det finns även flera fågelskyddsområden i skärgården. Dessa gäller 1/4-31/7 varje år, då får man inte gå iland på dessa öar eller befinna sig inom 100 meter från dem. Detta är för att fåglarna får ungar under denna period är är särskilt känsliga för störningar från oss människor.

Är du osäker på vart dessa områden är så har Naturvårdsverket en bra hemsida klicka här för att komma till den.

Kållandsökartan

På Kållandsökartan hittar du alla vandringsleder, vindskydd, grillplatser med mera. Klicka här för att visa den.