Under 1700-talet gjordes flera försök att starta någon form av skolundervisning för fler barn än de som bodde på de stora gårdarna och undervisades av informatorer. Försök gjordes att bygga ett skolhus. Så skedde också. Året var 1778. När skolhuset stod färdigt var man tvungen att låta de allra fattigaste och mest utsatta människorna flytta in i det som var tänkt som skola. Härifrån kunde man också ordna med nödutspisning. Någon skola blev det aldrig av det bygget.

Det var endast i undantagsfall som några ungdomar på Kållandsö var räkne- och läskunniga före 1842 års skolreform, som beslutades av ståndsriksdagen, och som kom att innebära att alla barn i hela riket skulle få möjlighet att gå i skola så också på Kållandsö. Redan 1847 invigdes det första skolhuset på Kållandsö. Skolan byggdes i Otterstad och den förste läraren hette Delphin.

År 1851 fanns 179 skolpliktiga barn på Kållandsö. Öns storlek gjorde att det var omöjligt för flertalet av dessa barn att komma till centralskolan i Otterstad. Motståndet var också stort från många föräldrar att skicka barnen till skolan.

År 1853 hade man inrättat fyra roteskolor, två på Traneberg och två på Läckö. 1858 hade antalet roteskolor ökat till åtta. Vid denna tidpunkt hade Torsten Rudenschöld kommit till Kållandsö. Han samlade barn från Läcköområdet och undervisningen ägde rum på Slottet. Hans pedagogik, som sedan kom att spridas över hela Sverige, gick ut på att lära barnen läsa och räkna. Han utsåg de duktigaste eleverna som han kallade monitorer till hjälplärare. Vissa av dessa monitorer kom att bli roteskolornas lärare.

Så småningom anställdes utbildade lärare både i centralskolan i Otterstad och i roteskolorna som sedan kom att kallas småskolor.

En minnessten finns rest vid Läckö Slott till minne av Torsten Rudenschölds banbrytande insatser på skolområdet, Stenen avtäcktes och invigdes 24 september 1913 under stora högtidligheter.

År 1891 skickas en skrivelse till kungl. Maj:t med en förfrågan och förslag att göra om delar av Läckö Slott till en internatskola. Förslaget avslogs.

De olika skolorna som var utspridda på Kållandsö är nu alla stängda och all undervisning är koncentrerad till Otterstads skola med förskola och undervisning till och med årskurs 6.